Spracovanie osobných údajov

GDPR

Zásady spracúvania osobných údajov podľa čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) 

Vážený hosť, 

aby ste mohli využívať služby nášho penziónu BAĎO – BAĎO, s.r.o., Tatranská 188/52, Stará Lesná 05952, Slovenská republika, IČO: 36472662, DIČSK: SK2020021784 potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé a preto Vás informujeme o základných zásadách spracúvania Vašich osobných údajov. Penzión BAĎO v súlade s čl. 5 Nariadenia zabezpečil ochranu spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s nasledujúcimi základnými zásadami spracúvania osobných údajov. 

Osobné údaje musia byť: 

a) spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“); 

b) získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi („obmedzenie účelu“); 

c) primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“); 

d) správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“); 

e) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb („minimalizácia uchovávania“); 

f) spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany – 2 – pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („ 

➢ Prevádzkovateľ sa snaží svojim zákazníkom poskytovať služby v najvyššej možnej kvalite. Za účelom poskytovania takýchto služieb má prevádzkovateľ tak zákonné ako ja zmluvné povinnosti, s čím sa spája povinnosť prevádzkovateľa spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu. Aby sme Vám mohli zasielať informácie o možných prebiehajúcich, prípadne plánovaných akciách, podujatiach, ako aj možnostiach využitia výhodných služieb v ponúkaných našim penziónom, spracúvame na základe Vášho súhlasu Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. 

➢ Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje pre účely marketingové, s cieľom starostlivosti o zákazníka. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje aj na účely zmluvného plnenia povinností, zákonného plnenia povinností a na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa zabezpečiť ochranu osoby (zákazníkov) a ich majetku ako aj majetku prevádzkovateľa. Za týmto účelom Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu, ktorý je zabezpečený kamerovým systémov, ktorý sníma spoločné priestory penziónu BAĎO. 

➢ Prevádzkovateľ oboznamuje dotknuté osoby, že súhlas na spracovanie osobných údajov nám môžete dať podpísaním súhlasu na spracovanie osobných údajov udeleným v zmysle čl. 7 Nariadenia, ktorý sa nachádza v písomnej podobe na recepcií penziónu BAĎO. 

➢ V prípade ak ste udelili súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov na marketingové účely, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to informovaním prevádzkovateľa na emailovú adresu. 

,➢ S Vašim súhlasom poskytujeme Vaše osobné údaje v súlade so zákonnou povinnosťou Prevádzkovateľa oprávneným orgánom na základe osobitných predpisov. 

➢ Vaše osobné údaje pre účely marketingové uchovávame v rozsahu 5 rokov, pre účely plnenia zmluvných povinností v rozsahu 5 rokov, pre účely splnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov v rozsahu 10 rokov, pre účely splnenia ostatných zákonných povinností v rozsahu 10 rokov a pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa v rozsahu 3 – 5 dní. 

➢ Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v listinnej podobe ako aj v elektronickej podobe. Za účelom splnenia si zákonných povinnosti Prevádzkovateľa poskytnúť Vaše osobné údaje príslušným orgánom na základe osobitných predpisov, Prevádzkovateľ zabezpečuje poskytnutie takýchto údajov bezpečne, bez možnosti ich zneužitia. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: info@penzionbado.sk, prípadne prostredníctvom online elektronického formulára zverejneného na našej webovej stránke